Үндсэн агуулга руу шилжих

8 Хичээлүүд

БИТҮҮ БЭРТЛИЙН ҮЕД АНХНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ
Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт
Preview Course

Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт

БИТҮҮ БЭРТЛИЙН ҮЕД АНХНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ

Энэхүү цахим хичээлээр арьс шир, гутлын үйлдвэрт гарч болох битүү бэртэлтэй (хөх няц болох) холбоотой гэмтэл, ослын талаар авч үзнэ.

Хичээлийг судалснаар суралцагч дараах мэдлэгийг олж авна. Үүнд: 

 • Битүү бэртэх осолд хүргэдэг аюулгүй байдлын гол эрсдлүүд
 • Эдгээр ослоос сэргийлэх аюулгүй байдлын арга хэмжээ
 • Битүү бэртэж гэмтсэн үед анхны тусламж үзүүлэх

 • (0)
 • АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН ИЖ БҮРДЭЛ
  Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт
  Preview Course

  Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт

  АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

  Энэхүү цахим хичээлээр арьс шир, гутлын үйлдвэрүүдийн ажлын байран дахь анхны тусламжийн иж бүрдэлд зайлшгүй агуулагдах шаардлагатай зүйлсийг судлах болно.


  Суралцагчид нь дараах ойлголт мэдлэгийг олж авна. Үүнд:

  Анхны тусламжийн иж бүрдэлд зайлшгүй байх зүйлс

  Анхны тусламжийн иж бүрдэлд агуулагдах зүйлсийг хэрхэн зөв хэрэглэх 

 • (1)
 • ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ҮЕД ҮЗҮҮЛЭХ АНХНЫ ТУСЛАМЖ
  Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт
  Preview Course

  Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт

  ЗҮРХНИЙ ШИГДЭЭСИЙН ҮЕД ҮЗҮҮЛЭХ АНХНЫ ТУСЛАМЖ

  Энэхүү цахим хичээлээр зүрхний шигдээсийн талаар үзэх болно.

  Суралцагчид дараах мэдлэгийг олж авна:

       • Зүрхний шигдээсийн гол шалтгаанууд

       • Зүрхний шигдээсийн шинж тэмдгүүд

       • Зүрхний шигдээсээс зайлсхийх

       • Зүрхний шигдээсийн үед анхны тусламж үзүүлэх


 • (1)
 • ТҮЛЭГДЭЛТИЙН ҮЕД ҮЗҮҮЛЭХ АНХНЫ ТУСЛАМЖ
  Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт
  Preview Course

  Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт

  ТҮЛЭГДЭЛТИЙН ҮЕД ҮЗҮҮЛЭХ АНХНЫ ТУСЛАМЖ

  Энэхүү цахим хичээлээр арьс шир, гутлын үйлдвэрт тохиолдож болох түлэгдэлттэй холбоотой аюул, ослын талаар авч үзнэ. 

  Энэ хичээлийг судалснаар суралцагчид дараах мэдлэгийг олж авна. Үүнд: 


 • (0)
 • ХИМИЙН БОДИСЫН АЮУЛ, ОСЛЫН ҮЕД ҮЗҮҮЛЭХ АТ
  Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт
  Preview Course

  Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт

  ХИМИЙН БОДИСЫН АЮУЛ, ОСЛЫН ҮЕД ҮЗҮҮЛЭХ АТ

  Энэхүү цахим хичээлээр арьс шир, гутлын үйлдвэрт гарч болох химийн бодистой холбоотой аюул, ослын талаар авч үзнэ.

  Энэ хичээлийг судалснаар суралцагчид дараах мэдлэгийг олж авна. Үүнд: 

  • Химийн бодисын аюул, осолд хүргэдэг аюулгүй байдлын гол эрсдлүүд
  • Химийн бодисын аюул, ослоос сэргийлэх аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээ
  • Химийн бодистой холбоотой гарч болох олон янзын аюул, ослын үед үзүүлэх анхны тусламж

 • (0)
 • НҮД ГЭМТСЭН ҮЕД ҮЗҮҮЛЭХ АТ
  Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт
  Preview Course

  Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт

  НҮД ГЭМТСЭН ҮЕД ҮЗҮҮЛЭХ АТ

  Энэхүү цахим хичээлээр арьс шир, гутлын үйлдвэрт нүдэнд гэмтэл учруулж болзошгүй аюул ослын талаар авч үзнэ. 

  Энэ хичээлийг судалснаар суралцагчид дараах мэдлэгийг олж авна. Үүнд: 

  • Нүдэнд гэмтэл учруулж болзошгүй аюулгүй байдлын гол эрсдлүүд
  • Эдгээр ослоос урьдчилан сэргийлэх аюулгүй байдлын арга хэмжээ 
  • Нүд гэмтсэн үед анхны тусламж үзүүлэх

 • (0)
 • ЦУС ИХЭЭР АЛДАХ ҮЕД ҮЗҮҮЛЭХ АТ
  Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт
  Preview Course

  Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт

  ЦУС ИХЭЭР АЛДАХ ҮЕД ҮЗҮҮЛЭХ АТ

  Энэхүү цахим хичээлээр арьс шир, гутлын үйлдвэрт цус алдахад хүргэдэг аюул ослын талаар авч үзнэ.  

  Энэ хичээлийг судалснаар суралцагчид дараах мэдлэгийг олж авна. Үүнд: 

  • Цус алдахад хүргэж болзошгүй аюулгүй байдлын гол эрсдлүүд
  • Эдгээр ослоос сэргийлэх аюулгүй байдлын арга хэмжээ
  • Цус ихээр алдах үед үзүүлэх анхны тусламжийн алхмууд 

 • (0)
 • ЦАХИЛГААНЫ ОСЛЫН ҮЕД АТ ҮЗҮҮЛЭХ
  Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт
  Preview Course

  Ажлын байранд анхны тусламж үзүүлэх сургалт

  ЦАХИЛГААНЫ ОСЛЫН ҮЕД АТ ҮЗҮҮЛЭХ

  Энэхүү цахим хичээлээр арьс шир, гутлын үйлдвэрт тохиолдож болзошгүй цахилгааны ослын асуудлыг авч үзнэ. 

  Энэ хичээлийг судалснаар суралцагчид дараах мэдлэгийг олж авна. Үүнд: 

  • Цахилгааны осолд хүргэдэг аюулгүй ажиллагааны гол эрсдлүүд
  • Цахилгааны ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
  • Цахилгааны ослын үед анхны тусламж үзүүлэх

 • (0)